Toni Kysenius, copyright Rovio Entertainment Ltd. 2009-2013